Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Split payment

Publikacja: 4 lipca 2018, Kategoria: VAT

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy mogą dobrowolnie regulować swoje zobowiązania poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Zasadę działania tego mechanizmu określa art. 108a ust.2 ustawy o VAT:
1. „zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.”
W związku z tym banki uruchomiły przedsiębiorcom dodatkowe konta bankowe, tak zwane rachunki VAT, które będą służyły do ściśle określonych operacji.
Zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności jest możliwa tylko w polskich złotych przy wykorzystaniu przeznaczonego do wykonywania płatności dokumentu (komunikatu przelewu). Przedsiębiorca musi w nim wskazać:
– całość, bądź część kwoty podatku wynikającego z faktury, która będzie zapłacona poprzez mechanizm podzielonej płatności;
– całość, bądź część kwoty wartości sprzedaży brutto;
– numer faktury, za którą dokonywana jest płatność;
– numer, który identyfikuje dostawcę bądź usługodawcę na potrzeby podatku.
Split payment jest więc przelewem, w którym nabywca podaje kwotę brutto a także zawartą kwotę VAT wskazaną na fakturze. Kwota netto jest przelana na bieżący rachunek kontrahenta, natomiast kwota VAT na dedykowany rachunek VAT.
Należy pamiętać, że dodatkowy rachunek VAT nie jest płatny, ani nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Nie ma tutaj znaczenia, czy przedsiębiorca rozlicza VAT, czy też korzysta ze zwolnienia. Rachunek ten został otwarty dla każdego podmiotu. Jednak dla podatników zwolnionych z VAT będzie aktywny, ale nie będzie wykorzystywany.
Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności na początku będzie dobrowolne. Nabywca towarów będzie także mógł stosować ten mechanizm wybiórczo, czyli do wybranych transakcji, a nie do wszystkich.
Przy założeniu rachunku VAT został nadany numer, który jest tylko do wiadomości przedsiębiorcy, któremu został nadany. Numeru nie podaje się na wystawianych fakturach. Przelewy będę wykonywane jak do tej pory na dany numer konta. Dopiero bank, na podstawie komunikatu przelewu będzie dokonywał odpowiedniego podziału przelanej kwoty na poszczególne rachunki.
Na rachunek VAT będą mogły trafić środki, które będą:
– zapłatą podatku VAT za faktury opłacone odpowiednim przelewem;
– przelane pomiędzy własnymi rachunkami VAT w obrębie jednego banku;
– zwrotem kwoty VAT, dokonanej poprzez Urząd Skarbowy.
Środki które będą zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystać w następujący sposób:
– zapłata za faktury kosztowe VAT przy zastosowaniu stosownego przelewu, lecz tylko w zakresie zapłacenia podatku VAT, a nie całej faktury;
– zapłata zobowiązań podatkowych VAT do Urzędu Skarbowego.
Płatności w ramach split payment będą się odbywać jak do tej pory, jednym przelewem. Różnica jednak będzie polegać na tym, że płatnik faktury robiąc przelew będzie wskazywał do zapłaty kwotę brutto jaki i zawartą kwotę VAT.
Z tego mechanizmu można korzystać tylko i wyłącznie w stosunku do rozliczeń realizowanych w formie przelewu. Nie obejmuje on płatności gotówką lub kartą.
Ustawodawca w art. 108b. umożliwił na wniosek podatnika dyspozycję środkami zgromadzonymi na rachunku VAT w inny sposób niż wskazany wyżej, przy zastosowaniu procedury. We wniosku należy określić wysokość środków zgromadzonych na koncie VAT i w jaki sposób ma zostać przekazana do dyspozycji. Realizacja zwrotu odbywa się w drodze postanowienia, wydanego przez urząd skarbowy (naczelnika) w terminie 60 dni liczonych od daty wpływu wniosku o zwrot. Postanowienie realizowane jest przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o postanowieniu otrzymuje bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.
Istnieje możliwość odmowy, w drodze decyzji na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Odmowa dotyczy sytuacji:
1) posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji,
2)w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności:
a) gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku,
b) dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku,
c) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług