Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Publikacja: 11 stycznia 2016

Konieczność posiadania zezwoleń na sprzedaż alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wraz z późniejszymi zmianami.

Przedsiębiorcy chcący uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy (właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży) o wydanie zezwolenia na piśmie. Wniosek powinien zawierać oznaczenie rodzaju zezwolenia (rodzaju sprzedawanych napojów alkoholowych), nazwę, adres siedziby przedsiębiorcy, ewentualnie imiona, nazwiska i adres zamieszkania pełnomocników. Wniosek może też zawierać numer KRS lub numer w ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży lub adres magazynu. Urzędy Miasta i Urzędy Gminy dysponują gotowymi drukami, które należy wypełnić. Do wniosku trzeba także dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży (akt własności, umowę najmu, użyczenia czy dzierżawy), pisemną zgodę właściciela (jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) oraz decyzję pisemną państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu punktu sprzedaży.

Możemy wyróżnić różne rodzaje zezwoleń w zależności od % zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach. Z kolei rodzaj zezwolenia determinuje wysokość opłaty pobieranej przez Gminy. Najniższa stawka to 525 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa oraz 525 zł za zezwolenie na sprzedaż napitków zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Najwyższa stawka to 2 tys. 100 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali już pozwolenie na sprzedaż alkoholu, mają obowiązek złożyć do 31 stycznia oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholi za poprzedni rok. Dla przykładu, jeżeli w roku poprzednim wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przekroczyła 37 tys. 500 zł, to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży. Dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli sprzedaż przekroczy 37 tys. 500 zł, opłata nie zmieni się i będzie wynosić 1,4% ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli sprzedaż napojów alkoholowych nie przekroczy opisanych progów, to wysokość opłaty będzie identyczna z opłatą uiszczaną przez podmioty starające się po raz pierwszy o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Warto mieć też na uwadze kilka przypadków, które powodują cofnięcie koncesji na alkohol. Jest to sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaż alkoholu na kredytu lub pod zastaw, zakłócanie porządku publicznej w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, gdy właściciel punktu sprzedaży nie wezwie policji, sprzedaż alkoholu z nielegalnych źródeł, przedstawienie fałszywych informacji w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholów.

Opisane powyżej zasady dotyczą sprzedaży detalicznej. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18% wymaga już zezwolenia wydawanego przez ministra gospodarki. Z kolei obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% wymaga zezwolenia wydawanego przez marszałka województwa. Co istotne, zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas określony – na napoje o zawartości alkoholu do 18% na czas nie dłuższy niż 2 lata, zaś na napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% na okres nie dłuższy niż rok.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług