Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Leasing. Czy to się opłaca?

Publikacja: 11 stycznia 2016

Zastanówmy się, co lepsze – leasing operacyjny czy kredyt. Wszystko zależy od sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy. Czy chcemy mieć stratę czy może chcemy wykazać się zdolnością kredytową i z dobrej strony pokazać się naszym kontrahentom jako stabilny finansowo i wiarygodny podmiot gospodarczy.

Art. 709 Kodeksu cywilnego definiuje umowę leasingu operacyjnego. Przez leasing operacyjny rozumie się umowę, w której finansujący zobowiązuje się do zakupu określonej rzeczy od danego sprzedawcy, a następnie oddaje tę rzecz korzystającemu do używania na czas oznaczony. Korzystający zobowiązuje się do zapłaty rat leasingowych równych co najmniej cenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu operacyjnego ma niewątpliwie zalety. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu po cenie znacznie niższej niż wartość rynkowa przedmiotu. Co istotne, jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, to nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, aby móc zaliczyć poniesione na niego wydatki w koszty uzyskania przychodów. Odchodzi nam nieprzyjemny obowiązek prowadzenia „kilometrówki”.

Możemy rozpatrzyć zalety i wady leasingu operacyjnego pod kątem podatku dochodowego i VAT-u. Analizując umowę leasingu operacyjnego, należy wspomnieć, że może być ona zawarta na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tzn. normalnego okresu amortyzacji danego składnika majątku przy zastosowaniu metody liniowej.

Przedsiębiorca, decydując się na leasing operacyjny musi liczyć się z opłatą wstępną, która jest znacznie wyższa od późniejszych rat leasingowych. Zaletą leasingu jest jednak możliwość zaliczenia opłaty wstępnej i rat leasingowych od razu w koszty uzyskania przychodów. Ponadto do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca ma prawo zaliczyć wydatki poniesione na naprawę oraz eksploatację przedmiotu leasingu.

W przypadku kredytu przedmiot kredytu staje się własnością przedsiębiorcy, jest zaliczany do Środków Trwałych i w konsekwencji musi być amortyzowany zgodnie z zasadami przejętymi w ustawie o podatku dochodowym tzn. poprzez odpisy amortyzacyjne. Oznacza to, że wydatki poniesione do dnia przyjęcia Środka Trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową i będą odnoszone w koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Dopiero wydatki poniesione po przyjęciu Środka Trwałego do używania będą stanowiły bieżący koszt uzyskania przychodów. Warto też nadmienić, że odsetki od kredytu mogą być kosztem podatkowym tylko w momencie ich faktycznej zapłaty. W przypadku leasingu zapłata rat leasingowych ma drugorzędne znaczenie. Ponadto kosztem podatkowym nie będzie spłata kapitału z tytułu zaciągnięcia kredytu.

Co prawda część przedsiębiorców może skorzystać z amortyzacji jednorazowej, ale niestety nie można w ten sposób amortyzować samochodów osobowych. Ponadto w przypadku zakupu samochodów osobowych o wartości przekraczającej 20 tysięcy euro, istnieją ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych. Nie możemy zaliczyć w koszty podatkowe odpisu amortyzacyjnego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tysięcy euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Opisanego ograniczenia nie ma w przypadku leasingu. Raty leasingowe możemy w całości zaliczyć w koszty podatkowe.

Podsumowując, leasing zapewnia wyższe koszty podatkowe rozliczone w krótszym czasie niż w przypadku kredytu. Musimy zatem podjąć decyzję czy chcemy rozliczać koszty w krótszym czy w dłuższym okresie czasu.

A teraz przyjrzyjmy się kwestii podatku VAT przy leasingu operacyjnym. To również może być czynnik wpływający na wybór leasingu lub kredytu jako zewnętrznego źródła finansowania. W przypadku leasingu operacyjnego VAT jest neutralny, ponieważ zapłacony leasingodawcy VAT od rat leasingowych i innych opłat związanych z leasingiem podlega odliczeniu w deklaracji VAT. Wyjątek stanowią samochody osobowe jako przedmiot leasingu, od których możemy odliczyć tylko 50 % VAT-u. W tej sytuacji korzystniej wypada kredyt, ponieważ wartość nieodliczonego VAT-u będzie wyższa przy leasingu (gdyż od wszystkich opłat związanych z leasingiem będzie można odliczyć tylko 50% VAT-u) niż przy kredycie (gdyż od odsetek i innych opłat bank nie naliczy VAT-u. Leasing operacyjny jest droższym rozwiązaniem niż kredyt.

Gdy leasingobiorcą jest podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub wykonujący czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ustawy o VAT, to nie będzie on mógł odliczyć podatku VAT ani od rat leasingowych przypadających na spłatę kapitału ani od odsetek należnych leasingodawcy. Przy kredycie odliczeniu nie będzie podlegał jedynie VAT zapłacony sprzedawcy przy nabyciu samochodu. Ponadto podatnik nie zapłaci VAT-u z tytułu odsetek od kredytu, ponieważ odsetki od kredytu korzystają ze zwolnienia. I w tym przypadku leasing operacyjny jest

droższym rozwiązaniem niż kredyt.

Zanim zdecydujemy się na leasing operacyjny powinniśmy rozpatrzyć wszystkie aspekty i podjąć najlepszą decyzję do sytuacji finansowej naszej firmy.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług