Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Jak rozliczać podatki? Kwartalnie miesięcznie?

Publikacja: 11 stycznia 2016

Zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi podatki rozliczamy co miesiąc. Istnieje możliwość rozliczania podatków kwartalnie, ale jest ona zarezerwowana dla mniejszych podmiotów.

Podatek VAT co do zasady płacimy do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Niektóre podmioty mogą płacić podatek VAT kwartalnie – do 25 dnia miesiąca po upływie kwartału. Możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT dotyczy:

  1. Małych podatników stosujących metodę kasową rozliczania podatku VAT

  2. Małych podatników niestosujących metody kasowej.

Za małego podatnika uważamy podatnika:

  • u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych równowartości kwoty1.200.000 euro

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Do miesięcznego rozliczania VAT-u służy deklaracja VAT-7, składana do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei do kwartalnego rozliczania podatku VAT służy deklaracja VAT-7k, składana do 25 dnia miesiąca po upływie kwartału.

Trudno powiedzieć, czy kwartalne rozliczanie podatku VAT jest lepszym rozwiązaniem niż miesięczne rozliczanie tego podatku. Zależy to od indywidualnej sytuacji podatnika. Jeżeli dużo sprzedaliśmy, to rozliczając VAT kwartalnie, zapłacimy podatek dopiero na koniec kwartału. Mamy więcej czasu na zarezerwowanie gotówki na poczet zobowiązań z tytułu VAT. Musimy się jednak liczyć z tym, że kwota VAT-u do zapłaty za trzy miesiące będzie wyższa niż za miesiąc. Z kolei gdy dużo zakupiliśmy i spodziewamy się znacznych zwrotów podatku VAT, to VAT zazwyczaj odzyskamy dopiero po upływie 60 dni od momentu złożenia deklaracji VAT-7k za dany kwartał.

Decydując się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, mamy obowiązek powiadomić o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcemy rozliczać się kwartalnie. Wybraną metodę musimy stosować przez co najmniej cztery kwartały. Po upływie czterech kwartałów możemy zrezygnować ze stosowanej metody, zawiadamiając o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji VAT za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

W podatkach dochodowych również istnieje możliwość kwartalnego rozliczania. Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający po raz pierwszy swoją działalność mogą wybrać kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przy miesięcznym rozliczaniu podatków zaliczki na podatek dochodowy są wpłacane do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (a za grudzień w terminie do 20 stycznia następnego roku, chyba, że podatnik złoży zeznanie roczne i zapłaci wynikający z niego podatek), a przy kwartalnym rozliczaniu podatków zaliczki na podatek dochodowy są obliczane za kwartał i wpłacane do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału (a za ostatni kwartał w terminie do 20 stycznia następnego roku, chyba, że podatnik złoży zeznanie roczne i zapłaci wynikający z niego podatek). Dodam, że z możliwości kwartalnego rozliczania podatków dochodowych mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się według skali podatkowej jak i podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym.

Podatnicy, który wybrali kwartalny sposób rozliczania podatku CIT lub PIT, mają obowiązek powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wybranej metodzie w terminie do 20 lutego roku podatkowego. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowego muszą powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wybranej metodzie rozliczania podatku CIT lub PIT najpóźniej przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Kwartalną metodę rozliczania podatku CIT lub PIT należy stosować przez okres 12 miesięcy. Dopiero po upływie tego okresu można zrezygnować ze stosowanej metody, zawiadamiając o rezygnacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego.

Dodam, że podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą skorzystać z kwartalnego sposobu rozliczania ryczałtu, pod warunkiem, że ich przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. W przypadku ryczałtu również istnieje obowiązek poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wybranej metodzie rozliczania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Oświadczenie jest ważne przez następne lata, chyba, że podatnik złoży rezygnację ze stosowanej metody do 20 stycznia danego roku.

Źródło: www.firma.egospodarka.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług