Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Fiskus już może blokować środki na rachunku bankowym

Publikacja: 24 maja 2018

30 kwietnia 2018 r. weszły w życiu przepisy o STIR, które istotnie zmieniły przepisy Ordynacji podatkowej. Obecnie fiskus bez zbędnych utrudnień będzie mógł blokować pieniądze na rachunkach bankowych podatników. W tym celu wystarczą mu w zasadzie tylko podejrzenia, że rachunek ten jest wykorzystywany do wyłudzeń skarbowych.
Do Ordynacji podatkowej trafił m.in. nowy art. 119zv, którego §1 mówi, że Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

72 godziny to jednak nie graniczny okres blokowania konta. Na mocy art. 119zw §1 Ordynacji podatkowej blokada taka może zostać przedłużona na czas oznaczony, nie dłuższy nić 3 miesiące – jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
Co przy tym niezwykle ważne, blokada może objąć zarówno rachunki bankowe, których podatnik jest właścicielem, jak i te, których jest współwłaścicielem.
W okresie trwania blokady Szef KAS może też ograniczać bądź zmieniać jej zakres bądź ją uchylić, jeżeli stwierdzi, że ustała jej przesłanka.

Nadto na wniosek podatnika Szef KAS może (w drodze postanowienia) wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku środków na:
1. bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2. zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Szef KAS może także, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na:
1. zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek podatnika zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
2. zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – ale tylko na wniosek podatnika i to w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Szef KAS może również, w drodze postanowienia, zwolnić środki z zablokowanego rachunku na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku:
1. złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;
2. wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej;
3. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług