Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Porady

Czy można żądać odsetek za niezapłaconą fakturę?

Publikacja: 4 kwietnia 2017

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle ważne jest, by utrzymywać stałą płynność finansową firmy. Jednym z powodów braku płynności środków pieniężnych jest spóźnianie się naszych kontrahentów w opłacaniu faktur za usługi bądź za zakupione u nas towary. W takich sytuacjach każdy jest zmuszony do podjęcia zdecydowanych kroków, by skłonić odbiorców do terminowego regulowania należności. W praktyce większość przedsiębiorców często korzysta z opcji, by ich kontrahenci opłacali należności w formie przelewu, co skłania ich do tego, aby wydłużyć termin zapłaty do 7 bądź 14 dni, w niektórych przypadkach nawet do 30 dni roboczych. W momencie, gdy obie strony transakcji zgadzają się na taki układ to problem zanika.

Co jednak w momencie gdy nasz kontrahent nie reguluje należności w określonym terminie ? Przedsiębiorca, który nie otrzymuje na czas zapłaty nie może inwestować swoich środków pieniężnych. W takim przypadku ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w regulowaniu należności chyba, że umowa między kontrahentami stanowi inaczej.

Od kiedy można naliczać odsetki? Odsetki karne nalicza się od dnia, w którym powinna nastąpić zapłata, natomiast końcową datą naliczenia odsetek jest moment kiedy należność zostaje spłacona. W sytuacji, gdy termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy ulega on wówczas przesunięciu na pierwszy dzień pracy. W chwili, gdy zaległość płatna jest przelewem za datę zapłaty trzeba przyjąć ten dzień, w którym faktycznie pojawiły się na koncie wystawcy faktury.

Nasuwa się tu pytanie „Jak poinformować kontrahenta o zaległościach oraz naliczonych odsetkach?” Nie ma konieczności wystawiania noty odsetkowej, lecz można to zrobić. Spóźniającemu się kontrahentowi wystawiamy notę odsetkową, w której informujemy go jakie dokumenty nie są uregulowane, kiedy powinna nastąpić zapłata i co najważniejsze ilość dni oraz kwotę odsetek, które musi zapłacić. Należy również poinformować dłużnika, że w wyniku nieterminowej płatności wpłacona kwota w pierwszej kolejności wpływa na poczet odsetek, natomiast reszta kwoty wpływa na uregulowanie płatności głównej. Niestety po 3 latach należności, jak i odsetki za nieopłacone faktury przedawniają się. Jeżeli dłużnik nie zapłacił kwoty głównej oraz odsetek w terminie 3 lat można starać się o uregulowanie należności od kontrahenta na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach termin przedawnienia roszczeń upływa już po 2 latach. Tak się dzieje w przypadku roszczenia sprzedawcy o wpłatę ceny za towar sprzedany w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Po dwóch latach przedawniają się też roszczenia z umowy o dzieło. Jeśli dłużnik pozwany o zapłatę przedawnionej należności podniesie w sądzie zarzut przedawnienia, to wierzyciel przegra sprawę i narazi się na poniesienie kosztów procesu.


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług