Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Mniej obowiązków bhp dla pracodawców zatrudniających do 50 osób

Publikacja: 29 marca 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, KADRY PŁACE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów bhp, która zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia okresowych szkoleń w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, a także umożliwia pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników samodzielne wykonywanie zadań służby bhp przy zachowaniu odpowiednich wymogów.

Przepisy pozostające bez zmian

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami0 respektując wytyczne wynikające z przywołanych przepisów. Oznacza to, że szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

– co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne;

– co 3 lata dla stanowisk robotniczych;

– co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz pozostałych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych. Należy przy tym dodać, że pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Pracownicy biurowi bez okresowych szkoleń

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która nowelizuje przepisy Kodeksu pracy m.in. w zakresie szkoleń okresowych pracowników.

Zmiany polegają na tym, że szkolenia okresowe w dziedzinie bhp nie są wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., będzie wynikało, że jest to konieczne.

Jak ustalić kategorię ryzyka

Kategorie ryzyka, od której uzależnione jest zwolnienie z obowiązku zapewnienia szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bhp, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Samodzielna służba bhp pracodawców zatrudniających do 50 osób

Kolejna zmiana dotyczy dopuszczalności wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców. W dotychczasowym stanie prawnym pracodawca miał możliwość samodzielnego wykonywania zadań służby bhp jedynie w dwóch przypadkach: gdy zatrudniał do 10 pracowników, albo gdy zatrudniał do 20 i był zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawodawca zwiększył dopuszczalną liczbę pracowników z 20 do 50. Tym samym znacznie większa liczba pracodawców będzie zwolniona z obowiązku powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

 


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług