Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Deklaracje roczne CIT tylko w formie elektronicznej

Publikacja: 1 lutego 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

W 2019 r. podatnicy CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 i informacje IFT-2/IFT-2R wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już wyjątków pozwalających na składanie tych zeznań w formie papierowej. Zgodnie z art. 27a updop zeznanie roczne CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być składane na papierze, pod warunkiem że podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 updof z obowiązku składania ich elektronicznie. Do końca 2018 r. art. 45ba updof pozwalał wysyłać fiskusowi deklaracje i informacje podatkowe na papierze, jeżeli płatnik (np. zakład pracy, zleceniodawca) sporządzał je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Od…


Wirtualny rachunek rozliczeniowy dla każdego podatnika

Publikacja: 25 stycznia 2019, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem „Witraż”, który zakłada rozliczenia z podatnikami w oparciu o rachunki wirtualne. Rachunki, na które podatnicy mają wpłacać swoje podatki mają być powiązane z rachunkiem rzeczywistym fiskusa, prowadzonym w NBP. Dzięki temu Krajowa Administracja Skarbowa dużo szybciej uzyska informacje o tym, jak i kiedy poszczególni podatnicy regulują swoje zobowiązania podatkowe. Centralizacja systemu Poltax, odejście od niektórych deklaracji VAT oraz tzw. wirtualne rachunki, dzięki którym resort finansów szybciej uzyska dane o wpłatach – to niektóre projekty informatyczne MF. Harmonogram realizacji projektu przewiduje, że resort finansów będzie gotowy na zmianę na przełomie lutego i marca 2019. Opracowany jest…


Zmiany w ryczałcie od 2019 r.

Publikacja: 18 stycznia 2019, Kategoria: Bez kategorii, Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Rok 2019, to rok obfitujący w zmiany w podatkach dochodowych. Zmiany nie ominęły również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą Zmiana terminu wyboru formy opodatkowania Opodatkowanie ryczałtem będzie można wybrać składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ​do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym​​. W przypadku, jeżeli podatnik pierwszy przychód osiągnął w grudniu,  oświadczenie powinien złożyć do końca roku podatkowego. Złożone oświadczenie, będzie dotyczyć lat kolejnych, chyba że podatnik w kolejnym roku podatkowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym…


Zmiany uproszczające prawo podatkowe

Publikacja: 14 grudnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ, VAT

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym to prawie 50 uproszczeń. Pakiet jest skierowany głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019r., a poszerzenie kategorii małego podatnika – od 2020r. Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.  Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź umowę o dzieło będzie traktowany przez fiskusa tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł…


Rewolucyjne zmiany w podatkach!

Publikacja: 4 września 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Wśród nowych rozwiązań jest tzw. Exit tax. Firma planująca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19% aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę podlegać będą podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej 5 lat. Podatek ten obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością, ale także udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz fundusze inwestycyjne.   Zmianie mają ulec zasady opodatkowania samochodu osobowego w firmie. Osoby korzystające ze służbowych aut do celów służbowych jak i prywatnych będą mogły odliczyć od przychodu 50% wydatków, a użytkując pojazd prywatnie jedynie 20%. Wiąże…


LIMIT 15.000 ZŁ A KOSZTY PODATKOWE

Publikacja: 13 grudnia 2016, Kategoria: PIT CIT

Od 1 stycznia 2017r. nie będzie można zaliczyć w koszty podatkowe transakcji, powyżej 15.000 zł opłaconych gotówką z pominięciem rachunku bankowego, co wynika z dodanego do ustawy o pdof art. 22p ust. 1 i dodanego odpowiednio do ustawy o pdop art. 15d ust.1. W przypadku transakcji powyżej 15.000 zł opłaconych częściowo gotówką, a częściowo przelewem, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie tę cześć płatności, która została uregulowana przelewem, czyli z zachowaniem wymogów, określonych w ustawie o pdof, w ustawie o pdop oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W sytuacji gdy podatnik zaliczy w koszty podatkowe płatność uregulowaną gotówką…


PRZYCHÓD Z TYTUŁU OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Publikacja: 12 grudnia 2016, Kategoria: PIT CIT

W związku ze zmianą brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wprowadzono nowe zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów. Obecnie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce ustala się według wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Od 1 stycznia 2017r. przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość wkładu ustalona w statucie lub umowie spółki albo w innym dokumencie. Dopiero jeżeli taka wartość nie zostanie określona w żadnych dokumencie lub wartość wkładu będzie…


NOWA OBNIŻONA STAWKA PODATKU CIT W WYSKOKOŚCI 15%

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT

Od 1 stycznia 2017r. zostanie wprowadzona nowa obniżona stawka podatku CIT w wysokości 15%. Na mocy art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT z obniżonej stawki podatku CIT będą mogli skorzystać: Mali podatnicy oraz Podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności). W związku z tym warto przypomnieć, że w myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT małym podatnikiem jest podmiot, którego przychody ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z podatkiem należnym) nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W 2017r. równowartość 1.200.000 euro wyniesie 5.157.000 zł. Z obniżonej stawki…


KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT

W dniach 15-16 listopada Sejm przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wraz z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Pomysł powołania Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje połączenie się urzędów skarbowych, izb skarbowych, kontroli skarbowej z urzędami celnymi. Krajowa Administracja Skarbowa będzie wykonywać zadania z zakresu pozyskiwania dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Wiąże się to ze zmianami w ordynacji podatkowej, w ustawie o PIT i w ustawie o CIT. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej zostanie zastąpione kontrolą celno-skarbową. Organy kontroli…


NOWE LIMITY 2017

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT, VAT

W 2017r. wiele standardowych limitów podatkowych ulegnie podwyższeniu. Ma to związek z nieco wyższym kursem średnim EURO ogłoszonym przez NBP na pierwszy roboczy dzień października 2016r. w porównaniu do tego samego kursu sprzed roku. Kurs średni z 3 października 2016r. wyniósł 4,2976. Zmiana kursu oznacza, że jednorazowa amortyzacja będzie możliwa do kwoty 50.000 euro rocznie, czyli 215.000 zł. Małym podatnikiem będzie podmiot, który uzyska roczny obrót na poziomie 1.200.000 euro, czyli 5.157.000 zł. Podmioty będą mogły kontynuować opodatkowanie na zasadach ryczałtu, jeżeli ich przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 150.000 euro, czyli 644.640 zł. Prowadzenie księgowości na…


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług