Twoja przeglądarka jest przestarzała i nie kompatybilna z najowszymi standardami.
Zalecane jest użycie alternatywnej przeglądarki niż Internet Explorer.
Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

Aktualności

Rewolucyjne zmiany w podatkach!

Publikacja: 4 września 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza, PIT CIT, RACHUNKOWOŚĆ

Wśród nowych rozwiązań jest tzw. Exit tax. Firma planująca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19% aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę podlegać będą podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej 5 lat. Podatek ten obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością, ale także udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz fundusze inwestycyjne.   Zmianie mają ulec zasady opodatkowania samochodu osobowego w firmie. Osoby korzystające ze służbowych aut do celów służbowych jak i prywatnych będą mogły odliczyć od przychodu 50% wydatków, a użytkując pojazd prywatnie jedynie 20%. Wiąże…


Działalność nierejestrowana

Publikacja: 31 sierpnia 2018, Kategoria: Działalność gospodarcza

Ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, reguluje w art. 5 kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Zgodnie z jego treścią działalność nierejestrowana to taka, z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 wynosi 1.050,00). Warunkiem skorzystania z tej preferencji będzie podjęcie działalności po raz pierwszy albo rozpoczęcie jej wykonywania ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach…


Ulga na start

Publikacja: , Kategoria: Działalność gospodarcza

Dzięki nowym rozwiązaniom osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG), będzie mogła przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nie płacić za siebie składek na te ubezpieczenia. Początkujący przedsiębiorca począwszy od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie miał obowiązek zgłosić się jedynie do obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za siebie – jako przedsiębiorcę – składkę zdrowotną (w 2018 r. wynosi 319,94 zł. miesięcznie). Po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obecnie istniejącej ulgi, czyli preferencyjnego (małego) ZUS-u. Oznacza to, że przez następne 24…


Split payment

Publikacja: 4 lipca 2018, Kategoria: VAT

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy mogą dobrowolnie regulować swoje zobowiązania poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Zasadę działania tego mechanizmu określa art. 108a ust.2 ustawy o VAT: 1. „zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.” W związku z tym banki uruchomiły przedsiębiorcom dodatkowe konta bankowe, tak zwane rachunki VAT, które będą służyły…


LIMIT 15.000 ZŁ A KOSZTY PODATKOWE

Publikacja: 13 grudnia 2016, Kategoria: PIT CIT

Od 1 stycznia 2017r. nie będzie można zaliczyć w koszty podatkowe transakcji, powyżej 15.000 zł opłaconych gotówką z pominięciem rachunku bankowego, co wynika z dodanego do ustawy o pdof art. 22p ust. 1 i dodanego odpowiednio do ustawy o pdop art. 15d ust.1. W przypadku transakcji powyżej 15.000 zł opłaconych częściowo gotówką, a częściowo przelewem, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie tę cześć płatności, która została uregulowana przelewem, czyli z zachowaniem wymogów, określonych w ustawie o pdof, w ustawie o pdop oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W sytuacji gdy podatnik zaliczy w koszty podatkowe płatność uregulowaną gotówką…


PRZYCHÓD Z TYTUŁU OBJĘCIA UDZIAŁÓW

Publikacja: 12 grudnia 2016, Kategoria: PIT CIT

W związku ze zmianą brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wprowadzono nowe zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów. Obecnie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce ustala się według wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Od 1 stycznia 2017r. przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość wkładu ustalona w statucie lub umowie spółki albo w innym dokumencie. Dopiero jeżeli taka wartość nie zostanie określona w żadnych dokumencie lub wartość wkładu będzie…


NOWA OBNIŻONA STAWKA PODATKU CIT W WYSKOKOŚCI 15%

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT

Od 1 stycznia 2017r. zostanie wprowadzona nowa obniżona stawka podatku CIT w wysokości 15%. Na mocy art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT z obniżonej stawki podatku CIT będą mogli skorzystać: Mali podatnicy oraz Podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności). W związku z tym warto przypomnieć, że w myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT małym podatnikiem jest podmiot, którego przychody ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z podatkiem należnym) nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W 2017r. równowartość 1.200.000 euro wyniesie 5.157.000 zł. Z obniżonej stawki…


KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Publikacja: , Kategoria: PIT CIT

W dniach 15-16 listopada Sejm przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wraz z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Pomysł powołania Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje połączenie się urzędów skarbowych, izb skarbowych, kontroli skarbowej z urzędami celnymi. Krajowa Administracja Skarbowa będzie wykonywać zadania z zakresu pozyskiwania dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Wiąże się to ze zmianami w ordynacji podatkowej, w ustawie o PIT i w ustawie o CIT. Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej zostanie zastąpione kontrolą celno-skarbową. Organy kontroli…


STAWKI SANKCYJNE W VAT

Publikacja: , Kategoria: VAT

Od 1 stycznia 2017r. będą obowiązywać stawki sankcyjne w VAT za nierzetelne rozliczanie VAT-u. Ustalono stawkę sankcyjną w wysokości 30% z tytułu zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego albo zawyżenia kwoty do zwrotu. Niezłożenie deklaracji VAT i niezapłacenie wynikającego z niej zobowiązania podatkowego będzie również wiązać się z nałożeniem stawki sankcyjnej w wysokości 30%. Wprowadzono także stawkę sankcyjną 20% za złożenie korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania podatkowego. Dodatkowo będzie obowiązywać stawka sankcyjna 100% za oszustwa podatkowe np. za wystawianie pustych faktur. Wprowadzenie stawek sankcyjnych ma zapobiec oszustwom podatkowym. Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl www.portalfk.pl


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PEŁNOMOCNIKA ZA ZAREJESTROWANIE PODMIOTU DO VAT-U.

Publikacja: , Kategoria: VAT

Nowością od 2017 roku jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika wraz z podatnikiem za jego zaległości podatkowe powstałe w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podmiotu. Górna granica odpowiedzialności to kwota 500.000 zł. Ponadto podmiot może zostać wyrejestrowany z VAT-u, jeżeli okaże się, że dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe, podmiot nie istnieje bądź nie można skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem albo podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie naczelnika Urzędu Skarbowego. Nowy przepis ma ograniczyć rejestrację „podmiotów słupów”. Źródło: www.gazetapodatnika.pl www.infor.pl www.podatki.abc.com.pl


zapisz się do newsletter’a
Będziesz otrzymywał istotne informacje na temat zmian w prawie podatkowym
oraz promocji naszych usług